مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > سایر > جزئیات اجرایی و ثبت نام > مشخصات عمومی طرح  

 

  مشخصات عمومی دوره‌های یکساله


مدت آموزشی:
از ویژگی‌های منحصـر به‌فرد دوره‌هـای آموزشـی CMBA خانه عمـران، تدوین سرفصل‌هـای متنـوع، جامع و کاربردی شـامل مباحث پیشرفتۀ مدیریتی، فنی، حقوقی، قراردادی، مالی و غیره به‌صورت توأماً برای هر گرایش می باشد به طوری که با در نظـر گرفتن سقـف 400 ساعت آموزشی برای هر گرایش بتواند به نحو مؤثری پاسخگوی عمدﮤ نیازهای آموزشی و انتظارات مخاطبان باشد. توضیح اینکه با توجه به گستردگی و تعدد موضوعات آموزشی در هر گرایش و نیز لزوم در نظر گرفتن محدودیت‌هـای زمانی و مالی داوطلـبان، به هـریک از مباحث حداقل زمان ممکن و مطلوب (با توجه به رویکردهای آموزشی مورد نظر) اختصاص داده شده است. بدیهی است در بسیاری از مباحث امکان شرح و بسط بیشـتر وجود داشته، لیکن در آن صورت مدت کل دوره‌های آمـوزشی از چندین برابر سقـف پیش‌بینی شده فراتر می‌رفت.
بازۀ زمانی و نحوۀ برگزاری دوره های CMBA:
مدت برگزاری این دوره‌ها در هر گرایش حداکثر یک سال بوده که طـی سـه ترم متوالی برگـزار می گـردد. لازم به ذکر است به منظوراستراحت دانش پذیران محترم، بین ترم‌ها چند هفته تعطیلی پیش بینی شده است.
با توجه به محدودیت زمانی مخاطبان، زمان برگزاری کلاسهای ترمیک به طور معمول دو روز در هفته، در ساعات غیر اداری برنامه‌ریزی شده است.
علاوه بر دوره‌های ترمیک، سمینارها و کارگاه‌هـای آموزشی متنوع و بسـیار کاربردی برای هریک از گرایش‌هـا در دو بخـش اجبـاری و اختیاری طراحی شده است که زمان برگزاری آنها طبق تقویم آموزشی مؤسسه خواهد بود.

ظرفیت:

ظرفیت کلاسها به طور میانگین بین 12 تا 20 نفر پیش بینی شده است.

 

  گرایش‌های طرح و رشته های قابل پذیرش


 این طرح در گرایش‌های متعددی تعریف گردیده که در فاز نخست، ۳ گرایش آن مطابق تعاریف ذیل در اولویت قرار گرفته است:
گرایش مدیریت اجرایی: دامنۀ این بخش، شامل توسعۀ توانمندی‌ها برای احراز سمت ریاست یا معاونت اجرائی کارگاه‌های بزرگ در حوزﮤ صنعت ساختمان و طرح‌های عمرانی است.
مدارک تحصیلی و سوابق قابل پذیرش: فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر رشته‌های عمران، نقشه برداری، معماری، شهرسازی و مکانیک به همراه یک سال سابقۀ کار مرتبط با صنعت ساختمان
گرایش مدیریت پروژه: دامنۀ این بخش شامل توسعـﮤ توانمندی‌هـا برای احراز سمت مـدیریت پروژه در حوزﮤ صنعت ساختمان و طرح‌های عمرانی است.
مدارک تحصیلی و سوابق قابل پذیرش: فارغ‌التحصیـلان مقطـع کارشناسـی و بـالاتر رشته‌هــای عمــران، نقـشــه برداری، معمـاری، شهرسازی، صـنایع و مکانیـک به همراه سه سال سابقۀ کار مرتبط با صنعت ساختمان
گرایش مدیریت ارشد: دامنـﮤ این بخـش شـامل توسعـﮤ توانمندی‌ها برای احراز سمـت مدیریت عامل، عضویت هیأت مدیره و معاونت شرکت‌ها در حوزﮤ صنعت ساختمان و طرح‌های عمرانی است.
مدارک تحصیلی و سوابق قابل پذیرش: فارغ التحصیـلان مقطـع کارشـناسی و بـالاتر رشته‌هـای عمـران، نقشــه برداری، معمــاری، شهرسازی، صنایع، مکانیک و برق به همراه پنج سال سابقۀ کار مرتبط با صنعت ساختمان.
گرایش کارآفرینی و کسب و کار: دامنـﮤ این بخـش شـامل توسعـﮤ توانمندی‌ها برای مهندسان و مدیران جهت کارآفرینی و ایجاد کسب و کار یا تأسیس شرکت مرتبط با فعالیت های ساختمانی می باشد.
مدارک تحصیلی و سوابق قابل پذیرش: فارغ التحصیـلان مقطـع کاردانی و بالاتر در هر رشته.

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse