مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > درباره CMBA > درباره CMBA > مقدمه و فلسفه وجودی 


  مقدمه

 

 


 مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران، به عنوان پایه‌گذار جریان باز آموزی مهندسی ساختمان و آموزش‌های حرفه‌ای نوین در صنعـت ساختمان، طی سنوات گذشته، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متنوعی را برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها اعم از مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها و سایر متخصصان عزیز کشورمان به صورت کاربردی ، طراحی و برگزار نموده است به نحوی که توانسـته اغلب زمینه‌هـای تخصصی را تحت پوشش آموزشی قرار دهد و به لطف حضرت حق، با توجه به اقبال عمومی جامعه مهنـدسی کشـور، خدمات علمـی خود را مطلوب‌تر از گذشته تداوم بخشد.
در این راستا توسعۀ دانش و مهارت‌های مدیریتی مرتبط با حوزه‌های فوق الذکر، نه تنهـا مورد غفلـت واقع نشـده بلکـه طـی یک دهـﮤ اخیر به طور جدی مورد توجه و تمرکز مؤسسه خانه عمران قرار داشته تا حدی که این مؤسسه را در زمرﮤ اولین مراکـز آمـوزش دهنـدﮤ Primavera و استاندارد PMBOK در ایران قـرار داده اسـت. شایان ذکر اسـت درطرح و اجرای دوره‌هـای آموزشی دپارتمان مدیریـت وبرنامه ریزی این مؤسسه، به طور ویژه ماهیت و مختصات پروژه‌های ساختمانی همواره مدنظر بوده است.
تجـارب حاصـل از برگـزاری این دوره‌هـا از یک سـو و نیـاز جدی صنعـت سـاختمـان به برنامه‌هـای آمـوزشی منسـجـم‌تر در جهـت توانمندسازی مدیران از سوی دیگر، خانه عمران را بر آن داشت تا نسبت به تنظیم و پیاده‌سازی طرح آموزش و توسعۀ شایستگی‌های مدیران صنعت ساختمان تحت عنوان "دوره‌هایCMBA " اقدام نماید.
اساساً برنامه‌های آموزشیCMBA بر مبنای دو مأموریت اصلی در سطوح مختلف صنعت ساختمان طرح‌ریزی شده است:
۱- توانمندسازی مدیران فعلی
۲- پرورش مدیران آینده

 

   فلسفه وجودي طرح CMBA  


 مي‌دانيم كه مديران فعال در حوزه‌هاي ساخت و ساز شهري و طرح‌هاي عمراني عمدتاً از دانش‌آموختگان رشته‌هاي فني- مهندسي نظير: عمران، مكانيك، برق، معماري و امثال آن مي‌باشند، حال آنكه سرفصل‌هاي مصوب اين رشته‌هاي دانشگاهي اغلب موضوعات فني را در بر گرفته و اساساً تهي از مباحث آكادميك در زمينة‌‌هاي مديريتي، مالي و ديگر موضوعات مورد نياز مديران مي‌باشد. ازاينرو واجدين پست‌هاي مديريتي در حوزه‌هاي فوق‌الذكر معمولا با نقصان علمي مواجه شده كه نتيجة آن محدوديت زاوية ديد و متعاقباً بروز چالش‌ها و آسیبهای جدي نظير موارد فوق الذکر بوده است.

از سوي ديگر با توجه به سرعت رو به رشد تكنولوژي، ابزارهاي اطلاع‌رساني و مديريتي و نيز توسعة پرشتاب دانش مديريت در تمامي زمينه‌ها و همچنين تخصصي‌تر شدن هر يك از فعاليتها بديهي است حتي در صورت گذراندن واحدهاي آكادميك و يا داشتن مدارك دانشگاهي مرتبط با حوزه‌هاي مديريت، ديگر نمي‌توان پاسخگوي نيازهاي روز بود. به عبارت ديگر مديران فعال در صنعت ساخت نه تنها بايد با مباني علمي مديريت، مديريت پروژه، مديريت مالي و نظاير آن آشنا شوند، بلكه مي‌بايست به فراخور نوع فعاليت و چشم اندازهاي پيش روي خود هوشمندانه به دانش و ابزارهاي روز مسلح شده و همواره در حال نوآوري يا استفادة مطلوب از قابليت‌ها و امكانات ايجاد شده باشند چرا كه: "امروزه دانايي و به روز بودن به عنوان تنها مزيت رقابتي محسوب مي‌گردد"
در راستاي پاسخگويي به اين نياز اساسي بود كه مؤسسه تحقيق و توسعه خانه عمران با تشكيل كارگروهي تخصصي درصدد طراحي و پياده سازي دوره‌هاي آموزشي جامع و متنوع CMBA نمود.
اميد است اين خدمت خانه عمران نيز همچون خدمات ارايه شده طي 17 سال گذشته مفيد واقع شده و به لطف پروردگار بتواند رضايت مديران و مهندسان عزيز كشورمان را جلب نمايد.

  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse