فضــایــی بــرای انتــقال دانــش کسـب و کــار در صنعت ســاختمان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است

یک پله فراتر را خلق کنید (تغییر)

دوره های طراحی شده برای دروه های مشخص

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
گروه اول

مهلت ثبت نام برنامه ی آموزﺷﯽ پیش رو

30 بهمن

دوره های آموزشی آنلاین مدرسه کسب و کار

8 اسفند

دوره های آموزشی آنلاین مدرسه کسب و کار

همین امروز ثبت نام کنید

با ثبت نام تا پایان اسفند 1399 تمامی دوره های آموزشی سال آینده با هزینه سال جاری محاسبه می شود.

بدون محدودیت یادبگیرید (ترغیب)

دوره های جامع و کاربردی ویژه شاغلین صاحبان کسب و کار

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
cmba

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
cmba

ویژه سازندگان

کارشناس حقوقی امور قراردهای ساختمان
شامل: ٣ ماه معادل ٢٣٠ ساعت برنامه آموزشی تئوری و کارگاهی
آنلاین/حضوری
اعطای مدرک معتبر خانه عمران
CMBA

دست آوردها و مزیت ها

4 هزار عضو حقوقی

دوره های آموزشی آنلاین مدرسه کسب و کار

50 هزار گواهینامه

دوره های آموزشی آنلاین مدرسه کسب و کار

6 میلیون نفر ساعت

دوره های آموزشی آنلاین مدرسه کسب و کار

مشاوره، ارزیابی و تعیین مسیر پیشرفت

ارتقاء دانش تخصصی با همراهی اساتید مجرب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

ویژه دست اندرکاران ساخت و ساز

مـشــاور مدیریـت کسـب و کـار در صـنعـت ساختـمــان

زندگی در مدرسه کسب و کار

متخصـــص مدیریت و توســـعه کســـب و کار در صنعت ســـاختمان. کاربردی، واقعـــی، جامع، صادق، اثربخش و گران. البته به فکر آموزش برای همه مردم و بدون هزینه هم هستیم

رویدادها ومناسبات

29 بهمن 1399

فـراخـــوان دهــمــین نمایشگاه کیفیت در صنعت سـاختمان

29 بهمن 1399

اولـــین کــارگــاه آمــوزشـــی در صنــعــت ساختمان

29 بهمن 1399

مشـــارکـت دانشـجــویان برتر در صنـعـت ساختمان