مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان

 

  گواهینامه

 

گواهنامه CMBA:
 
شرکت‌کنندگان دردوره‌های CMBA در صورت احراز شرایط تعیین شده، موفق به دریافت گواهینامه مطـابق تعاریف ذیل خواهنـد شد:
:: نوع اول: گواهینامۀ شرکت در دورﮤ CMBA و نیز گواهینامۀ موفقیت در آزمـون جامع و تأیید شایستگی مدیریت حرفه‌‌ای با ذکر گرایش انتخابی و لیستـی از کلیه دروس گذرانده شده (صدور دو گواهینامه برای هر فرد) ; این دو گواهینامه به دانش‌آموختگانی اعطاء می‌گردد که حـداقـل به میزان 80% مدت هـر درس و در مجموع حداقل به میزان 230 ساعت در دوره‌ها حضور داشته و علاوه برآن در آزمون جـامع پایان دوره شـرکت نموده و حد نصـاب قبولی در آزمون را کسب نمایند.
:: نوع دوم: گواهینامۀ شرکت در دورﮤ CMBA با ذکر گرایـــش انتخــابی و لیستــی از کلیه دروس گــذرانـده شــده; این گــواهیــنامه بـه دانش‌آموختگانی اعطاء می‌شـود که حداقل به میزان ۸٠% مدت هر درس و در مجموع حداقل به میزان 230 ساعت در دوره‌ها حضور داشته باشند.( بدون نیاز به شرکت در آزمون جامع)
:: نوع سوم: چنانچه به دلیل محدودیت زمانی یا دلایل دیگر، دانش پذیر امکان حضور در کل دوره‌ها را نداشته باشد، به میزان دوره‌ها و دروسی که شرکت نموده در صورت تسویه حساب کامل شهریه و حضور به میزان ۸٠% مدت تعیین‌شده برای هریک از دروس، به طورمجزا با ذکر نام و مدت هر درس گواهینامه صادر و به وی اعطاء خواهد شد.
:: نوع چهارم: اعطای گواهینامۀ مؤسسات خارجی; این گواهینامه ها، حسـب شرایط مؤسسـات طرف قرارداد خانه عمـران (مانند ACS بریتانیا)در قبـال اخـذ هزینه‌های مربوطه، به افرادی که مایل باشند اعطاء خواهد شد.
توجه: نظر به جایگاه و اعتبار گواهینامه های تأیید شایستگی حرفه ای خانه عمران در حوزه های مختلف، دانش آموختگان واجد شرایط از مزایای ویژه ای بهره مند می گردند.
گواهینامه سایر دوره ها:
شرکت کنندگان در سایر پودمان ها و دوره های آموزشی پس از کسب شرایط لازم مطابق ضوابط مؤسسه موفق به کسب گواهینامه خانه عمران با ذکر پودمان/سمینار/کارگاه آموزشی خواهند شد.

 

در انـتهای دوره به شـرکت‌ کنندگان واجد شرایط علاوه‌ بر مدرک CMBA، گواهینامه تائید شـایسـتگی مدیریت حرفه‌ای پروژه در طرح‌های عمرانی به ‌همراه کارت هویت حرفه‌ای اعطاء خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse