مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > درباره CMBA > مشخصات عمومی دوره ها > بازه زمانی و نحوه برگزاری 


  بازه زمانی و نحوه برگزاری دوره ها


مدت آموزشی:
از ویژگی‌های منحصـر به‌فرد دوره‌هـای آموزشـی CMBA خانه عمـران، تدوین سرفصل‌هـای متنـوع، جامع و کاربردی شـامل مباحث پیشرفتۀ مدیریتی، فنی، حقوقی، قراردادی، مالی و غیره به‌صورت توأماً برای هر گرایش می باشد به طوری که با در نظـر گرفتن سقـف 400 ساعت آموزشی برای هر گرایش بتواند به نحو مؤثری پاسخگوی عمدﮤ نیازهای آموزشی و انتظارات مخاطبان باشد. توضیح اینکه با توجه به گستردگی و تعدد موضوعات آموزشی در هر گرایش و نیز لزوم در نظر گرفتن محدودیت‌هـای زمانی و مالی داوطلـبان، به هـریک از مباحث حداقل زمان ممکن و مطلوب (با توجه به رویکردهای آموزشی مورد نظر) اختصاص داده شده است. بدیهی است در بسیاری از مباحث امکان شرح و بسط بیشـتر وجود داشته، لیکن در آن صورت مدت کل دوره‌های آمـوزشی از چندین برابر سقـف پیش‌بینی شده فراتر می‌رفت.
بازۀ زمانی و نحوۀ برگزاری دوره های CMBA:
مدت برگزاری این دوره‌ها در هر گرایش حداکثر یک سال بوده که طـی سـه ترم متوالی برگـزار می گـردد. لازم به ذکر است به منظوراستراحت دانش پذیران محترم، بین ترم‌ها چند هفته تعطیلی پیش بینی شده است.
با توجه به محدودیت زمانی مخاطبان، زمان برگزاری کلاسهای ترمیک به طور معمول دو روز در هفته، در ساعات غیر اداری برنامه‌ریزی شده است.
علاوه بر دوره‌های ترمیک، سمینارها و کارگاه‌هـای آموزشی متنوع و بسـیار کاربردی برای هریک از گرایش‌هـا در دو بخـش اجبـاری و اختیاری طراحی شده است که زمان برگزاری آنها طبق تقویم آموزشی مؤسسه خواهد بود.

ظرفیت:

ظرفیت کلاسها به طور میانگین بین 12 تا 20 نفر پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse